ข้อมูลเชิงลึกระดับองค์กร

พัฒนากลยุทธ์การสร้างผลตอบแทนสูงด้วยความเข้าใจแบบบูรณาการและขับเคลื่อนด้วยการเงินเกี่ยวกับผลกระทบ ต้นทุน และความเสี่ยง

รอยเท้า (ขอบเขตที่ 1, 2, 3) ขององค์กรและการรายงาน

Aligned Incentives จะช่วยปรับปรุงกระบวนการในการประเมินผลกระทบตลอดวงจรชีวิตให้เสร็จสมบูรณ์ Aligned Incentives ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและผลิตภัณฑ์ด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute (WRI)) และสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)) โดยเฉพาะมาตรฐานการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Protocol) วิธีการ LCA แบบบูรณาการที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วนที่ใช้โดย Aligned Incentives จะใช้ประโยชน์จากข้อมูล LCA อินพุตและเอาต์พุต เพื่อให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์มีความครอบคลุม ในขณะเดียวกันก็ผสานรวมข้อมูล LCA ของกระบวนการเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ให้ดีขึ้น โดยจะส่งผลลัพธ์ในรูปแบบที่พร้อมเผยแพร่กับองค์กรต่าง ๆ เช่น CDP, GRI และ DJSI

ประโยชน์:

 • ปรับปรุงรอยเท้าขององค์กรโดยไม่ต้องตอบแบบสอบถามอีกขั้นหนึ่งของซัพพลายเออร์
 • จัดเตรียมรากฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่มั่นคง
 • จัดลำดับความสำคัญของการลงทุนเพื่อความยั่งยืนและจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลนอย่างเหมาะสมด้วยกระบวนการควบคุมเงินทุนตามเป้าหมาย
 • สร้างความชัดเจนสำหรับโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนเชิงกลยุทธ์
 • เพิ่มอันดับความยั่งยืนและอันดับในภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์

Aligned Incentives ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ กำหนดเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ (SBTs) โดยมีกรณีทางธุรกิจที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลัง เราช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจหลักการและประโยชน์ของการกำหนด SBTs เราช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เลือกวิธีการ SBT ที่ดีที่สุดสำหรับการระบุเป้าหมายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรมากที่สุด และสิ่งสำคัญที่สุดคือเราช่วยสร้างกรณีทางธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อช่วยให้บรรลุผล SBT ในรูปแบบที่เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจสูงสุด

ประโยชน์:

 • ทำให้บริษัทเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นและเหตุผลของ SBTs (เป้าหมายหลักตามวิทยาศาสตร์)
 • ระบุวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการกำหนดเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท
 • ระบุโครงการริเริ่มที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด
 • รายงานความคืบหน้าในรูปแบบที่เพิ่มมูลค่าสูงสุดสำหรับการรายงาน CDP, DJSI และ GRI

การประเมินมูลค่าทางการเงินของปัจจัยภายนอก/กำไรและขาดทุน

เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการตัดสินใจลงทุนและสื่อสารถึงคุณค่าของโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนได้ดีขึ้น Aligned Incentives ใช้กรอบการทำงานในการประเมินผลกระทบตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและวิธีการประเมินมูลค่าเพื่อแปลงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นเงื่อนไขทางการเงิน

ประโยชน์:

 • แสดงผลกระทบภายนอกในแง่ที่ผู้บริหารธุรกิจทุกคนสามารถเข้าใจได้
 • ประเมินความสำคัญเชิงสัมพันธ์ของประเด็นทางสังคมต่าง ๆ บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แทนที่จะอาศัยเฉพาะความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • จัดเตรียมรากฐานสำหรับการระบุโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนด้วย ROI ด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุด

การประเมินมูลค่าทางการเงินของต้นทุนแฝงภายใน

Aligned Incentives ช่วยให้ผู้ใช้บริการของตนเองเข้าใจถึงผลกระทบทางการเงินจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ฝังอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานภายใน และส่งผ่านไปยังลูกค้า

ประโยชน์:

 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของต่ำลงสำหรับลูกค้า
 • ลดต้นทุนและความเสี่ยงภายในที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ลดต้นทุนด้านห่วงโซ่อุปทานด้วยแนวทางที่มีเป้าหมายซึ่งระบุปริมาณประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของซัพพลายเออร์ทุกราย

โอกาสในการเติบโตที่สร้างขึ้นจากประเด็นทางสังคม

Aligned Incentives ช่วยให้ผู้ใช้บริการของตนเองมองความท้าทายด้านความยั่งยืนเป็นโอกาสในการขาย เราช่วยให้ผู้ใช้บริการของเราเข้าใจว่าประเด็นทางสังคมส่งผลต่อลูกค้าของพวกเขาอย่างไร และแปลความเข้าใจดังกล่าวให้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น Aligned Incentives จะระบุว่าตัวเลือกการออกแบบผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของของลูกค้าอย่างไร โดยให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ใช้บริการของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นพร้อมผลประโยชน์ด้านต้นทุนที่ชัดเจนสำหรับลูกค้าของพวกเขา

ประโยชน์:

 • เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยอาศัยการวิเคราะห์ต้นทุนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
 • ช่วยสร้างกลุ่มความยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขาย
 • เปลี่ยนความคิดด้านความยั่งยืนจากแนวทางเชิงรับหรือ "การให้คืน" ไปสู่การมุ่งเน้นที่การเติบโตที่ยั่งยืน

กลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบด้านต้นทุนและความเสี่ยง

การปรับปรุงความยั่งยืนโดยรวมขององค์กรของคุณจำเป็นต้องมีการพิจารณาส่วนได้ส่วนเสียที่ยากลำบากและการจัดสรรทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ Aligned Incentives ทำงานร่วมกับผู้ใช้บริการของตนเองเพื่อระบุกลยุทธ์ที่คุ้มค่าที่สุดในการลดผลกระทบ ตลอดจนต้นทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จากคลังข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการเงินของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุม เราประเมินและจัดลำดับความสำคัญของโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนที่เพิ่ม "ผลตอบแทนที่คุ้มค่า" สูงสุดทั้งในแง่สังคมและธุรกิจ

ประโยชน์:

 • เปลี่ยนจากการทำความเข้าใจสิ่งที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและการเงิน ไปสู่การค้นหาโครงการริเริ่มเพื่อบรรเทาผลกระทบที่คุ้มค่าที่สุด
 • นำเสนอรายการโครงการริเริ่มที่สามารถดำเนินการได้และให้ผลตอบแทนสูงให้แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงาน การจัดซื้อ และการขาย
 • แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มเงินทุนสำหรับโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนโดยสาธิตกรณีทางธุรกิจที่น่าสนใจ

การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์ภายใต้ความแน่นอน

ผุ้ใช้บริการส่วนใหญ่ของเราดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน และมีความเสี่ยงต่อกฎระเบียบ งบประมาณ การดำเนินงาน และการตลาด Aligned Incentives พัฒนากลยุทธ์ที่คำนึงถึงความไม่แน่นอนเหล่านี้ โดยใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อระบุกลยุทธ์ที่คุ้มค่าที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่หลากหลาย

ประโยชน์:

 • พัฒนากลยุทธ์ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอน
 • เตรียมพร้อมและปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ งบประมาณ หรือสภาวะตลาด
 • เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวังสูงสุดภายใต้ความไม่แน่นอน
chevron-down